Eisenschmitt Chronik - busch-fotos
The back cover

The back cover

chronik2591