Approaching the Himmerod Abbey from Eisenschmitt - Busch-Fotos - Gary Retterbush